Dla słuchacza

Chcielibyście odmienić swoje życie? Myślicie coraz intensywniej o rozpoczęciu nauki w liceum dla dorosłych? Świetnie się składa – zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów.

  1. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają 18 lat.
  2. Podstawą przyjęcia do NLO jest ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum.
  3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Na semestr programowo wyższy w szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się słuchacza na podstawie:
  5. a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł,
  6. b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

W przypadku przyjmowania: do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, kandydat składa egzamin klasyfikacyjny.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Udzielimy wyczerpujących informacji. Mamy nadzieję, że niebawem spotkamy się na szkolnym korytarzu!

 

zajęcia

Płatność dokonujemy na numer konta

90 1020 1042 0000 8102 0228 9569

 

 

Terminarz zajęć

rok szkolny 2021/2022

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

 

Lp. Terminarz zajęć
1. 04,05 sobota, niedziela IX 2021
2. 18,19 sobota, niedziela IX 2021
3. 02,03 sobota, niedziela X 2021
4. 16,17 sobota, niedziela X 2021
5. 13,14 sobota, niedziela XI 2021
6. 27,28 sobota, niedziela XI 2021
7. 11,12 sobota, niedziela XII 2021
8. 08,09 sobota, niedziela I 2022
9. 15,16 sobota, niedziela I 2022 EGZAMINY
10. 22,23 sobota, niedziela I 2022 EGZAMINY POPRAWKOWE

 

Uwaga! Terminy zjazdów mogą ulec zmianie

 

23 grudnia 2020 - 31 grudnia 2021 - Przerwa świąteczna

31 styczeń 2022 - 13 lutego 2022r. - Ferie zimowe

25.01.2022 - (wtorek) - Rada pedagogiczna

 

 

Terminy prac klasowych pisemnych w roku 2021/2022

Termin Semestr I
4 - letnie LO
(8 semestrów)
Semestr III
4 - letnie LO
(8 semestrów)
Semestr V
3 - letnie LO
(6 semestrów)
PRACE KLASOWE PISEMNIE NR 1
14.11.2021r. Język polski Język polski Język polski
13.11.2021r. Język obcy Język obcy Język obcy
14.11.2021r. Matematyka  Matematyka Matematyka
13.11.2021r.  Geografia Geografia   Geografia
13.11.2021r. Fizyka Fizyka  -
27.11.2021r. WOS WOS WOS
27.11.2021r. Historia Historia  Hist. i społecz.
27.11.2021r. Biologia Biologia  
28.11.2021r. Podst. przed. Podst. przed. -
28.11.2021r. Informatyka Informatyka -
28.11.2021r. Chemia Chemia -
PRACE KLASOWE NR 2
12.12.2021r. Język polski Język polski Język polski
11.12.2021r. Język obcy Język obcy Język obcy
12.12.2021r. Matematyka Matematyka Matematyka
12.12.2021r. Geografia Geografia Geografia
12.12.2021r. Fizyka Fizyka -
11.12.2021r. WOS WOS WOS
11.12.2021r. Historia Historia Hist. i społecz.
12.12.2021r. Biologia Biologia  
11.12.2021r. Podst. przed. Podst. przed. -
12.12.2021r. Informatyka Informatyka -
12.12.2021r. Chemia Chemia -
PRACE KLASOWE NR 2
16.01.2022r. Język polski Język polski Język polski
15.01.2022r. Język obcy Język obcy Język obcy
16.01.2022r. Matematyka Matematyka Matematyka

Do egzaminów semestralnych przystępuje słuchacz, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

 

25.01.2022r. Rada pedagogiczna.