Liceum Ogólnokształcące
- profil ogólny
- nauka w trybie zaocznym (sobota, niedziela)

Szkoła prowadzi kształcenie wg programów Ministerstwa Edukacji i Nauki na podbudowie gimnazjum w liceum ogólnokształcącym oraz szkoły w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na wysokim poziomie zgodnie z programem i planami nauczania poprzez:

- merytoryczne przygotowanie do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego
- zapewnienie zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego kształcenia w studium policealnym lub w szkołach wyższych.
- indywidualną opiekę nad uczniami i słuchaczami słabymi i szczególnie uzdolnionymi
- zapewnienie osobom dorosłym wykształcenia ogólnego i motywowanie ich do dalszego kształcenia,
- kształtowanie podstaw przedsiębiorczości u uczniów i słuchaczy oraz aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym

INDYWIDUALNA OPIEKA NAUCZYCIELA I UDZIELANIE POMOCY ZWIĄZANEJ Z PROCESEM KSZTAŁCENIA, A ZWŁASZCZA W DĄŻENIU DO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU I POKONYWANIA TRUDNOŚCI

Warunki przyjęcia i szkolenia: O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową na podstawie: - świadectwa ukończenia szkoły w przypadku przerwanej nauki w szkole średniej: - świadectwo ukończenia klasy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!